Sep

15 2023

B'nai Shalom Erev Rosh Hashanah

7:00PM - 8:30PM  

Congregation B'nai Shalom 125 Church Street
Putnam, CT 06260
(860) 928-4496
https://www.congregationbnaishalom.org/

Congregation B'nai Shalom Erev Rosh Hashanah service.