Sep

16 2023

B'nai Shalom Day 1 Rosh Hashanah

9:30AM - 12:30PM  

Congregation B'nai Shalom 125 Church Street
Putnam, CT 06260
(860) 928-4496
https://www.congregationbnaishalom.org/

Congregation B'nai Israel Day 1 Rosh Hashanah service.

Preliminary Service - 9:15am

Service begins - 9:30am